1394/05/21 14:16

عوامل موثر در ایجاد التهاب کیسه صفرا

ﮐﯿﺴﻪ ﺻﻔﺮا در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺷﮑﻢ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺻﻔﺮاﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﺒﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﮐﯿﺴﻪ ﺻﻔﺮا ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺻﻔﺮا ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮردن ﻏﺬا ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑـﻪ ﻫﻀﻢ ﻏﺬا ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬب ﺑﻌﻀﯽ از وﯾﺘﺎﻣﯿﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد . اﻟﺘﻬﺎب ﮐﯿﺴﻪ ﺻﻔﺮا ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳـﻨﮓ در ﮐﯿﺴﻪ ﺻﻔﺮا اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺴﺘﻪ ﺷـﺪن ﻣﺠﺮای ﺧﺮوج ﺻﻔﺮا و اﻟﺘﻬﺎب در ﮐﯿﺴـﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ﺳـﻨﮓ ﻫﺎی ﺻﻔﺮاوی در ﺑﭽﻪ ﻫﺎ و اﻓﺮاد ﺟﻮان ﺑﻨﺪرت اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ ﭘـﺲ از ﺳﻦ ۴۰ ﺳﺎﻟﮕﯽ شیوع ان اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

عواملی ﮐﻪ ﺧﻄﺮ اﯾﺠﺎد اﻟﺘﻬﺎب و ﺳﻨﮓﮐﯿﺴﻪ ﺻﻔﺮا را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ :

ﭼاﻗﯽ
بارداری های ﻣﺘﻌﺪد
ﺑﯽ ﺗﺤﺮﮐﯽ و ﮐﻢ ﺗﺤﺮﮐﯽ
رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺮﭼﺮب و ﭘﺮ ﮐﺎﻟﺮی
ﻣﺼﺮف ﻗﺮص ﻫﺎی ﺿﺪ بارداری ﺧﻮراﮐﯽ
دﯾﺎﺑﺖ
ﺑﺎرداری
اﻟﺘﻬﺎب ﮐﯿﺴـﻪ ﺻﻔﺮا
ﺳـﻨﮓ ﮐﯿﺴﻪ ﺻﻔﺮا
ﻋﻼﺋﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ:

ﺷﺮوع ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ درد در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﮑﻢ ﮐﻪﻣﻌﻤﻮﻻ درﺳﻤﺖ راﺳﺖ و ﮔﺎﻫﯽ در ﺷﺎﻧﻪ راﺳﺖ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد درد ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮردن ﻏﺬای ﺳـﻨﮕﯿﻦﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .

ﺳﻨﮓ در ﻣﺠﺎری ﺻﻔﺮاوی ﺑﺎﻋﺚ زردی ﭘﻮﺳﺖ، ﻋﺪم ﺗﺤﻤﻞ ﻏﺬاﻫﺎی ﭼﺮب ، ﺗﺐ ،ﺑﯽ ﻗﺮاری، ﻣﺪﻓﻮع ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی رﻧﮓ ، ﺳﻮزش ﺳـﺮ دل و ﮐﺪر ﺷﺪن رﻧﮓ ﻣﯽ ﺷﻮد .
تعیین وقت اینترنتی
نام
تلفن شما (الزامی)
پیام شما
ارتباط با ما
    میدان ونک، خ ملاصدرا، خ پردیس شرقی، ساختمان پردیسان، پلاک 14، طبقه 5  جواب دهی تلفن همه روزه از 9 صبح تا 9 شب
مراجعه و پذیرش حضوری فقط با تعیین وقت قبلی
نظر شما درباره این مطلب
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها :